top of page
  • ΗellasNet

Προς απαλλοτρίωση οι ιστορικές Ιαματικές Πηγές της Καλλιθέας υπέρ της «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας A. E.


Χωρίς τις αναμενόμενες αντιδράσεις, παρά την ομοβροντία διαμαρτυριών από τους βουλευτές του νομού και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου, ψηφίστηκε και επικυρώθηκε με την δημοσίευση του στο αρίθμ. Φύλλου 250Α της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 23η Δεκεμβρίου 2021 ο Νόμος 4875/2021 με τίτλο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» που προβλέπει, μεταξύ άλλων την σύσταση, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» κατά τα πρότυπα του υπερταμείου για την διαχείριση όλων των ιαματικών πηγών συμπεριλαμβανομένης και της Καλλιθέας!


Με το άρθρο 14 του Νόμου συστήνεται ειδικότερα ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυμη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυμη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. A.E.).


Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. έχει ως σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση ων φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, καθώς και των εγκαταστάσεών τους και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων, η οποία ανήκει στη διαχείριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και περιλαμβάνεται στην προστατευτική περιοχή γύρω από την πηγή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4844/1930 (Α’ 268) και τα οποία αποτελούν περιουσία του Δημοσίου ή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).


Η Ι.Π.Ε. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας.

Στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Aνώνυμη Eταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) μπορούν να μεταβιβάζονται, να περιέρχονται και να παραχωρούνται:


α) Η χρήση, η διοίκηση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών, των εγκαταστάσεων που λειτουργικά συνέχονται με τους πόρους και τις πηγές, καθώς και του περιβάλλοντος των ιαματικών πηγών χώρου σε ακτίνα πεντακοσίων (500) μέτρων και κάθε φύσεως δικαιώματα και κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα που αφορούν στους φυσικούς ιαματικούς πόρους και τις πηγές, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Η μεταβίβαση των ως άνω περιουσιακών δικαιωμάτων, γίνεται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 25.


β) Στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα ιδιωτών ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων (500) μέτρων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α.. Η παραχώρηση στην περίπτωση αυτή γίνεται με σύμβαση που

καταρτίζεται μεταξύ της Ι.Π.Ε. Α.Ε. και του φορέα των δικαιωμάτων, η οποία ορίζει και τους ειδικότερους όρους της παραχώρησης.


γ) Στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. μπορούν να μεταβιβάζονται, περιέρχονται και παραχωρούνται και περιουσιακά δικαιώματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ευρισκόμενα και σε απόσταση μεγαλύτερη της ακτίνας των πεντακοσίων (500) μέτρων, μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης του οικείου Ο.Τ.Α. Η παραχώρηση των ανωτέρω περιουσιακών δικαιωμάτων στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. γίνεται με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 25, με τήρηση της διαδικασίας της παρ. 3 του άρθρου 17.


Πιο συγκεκριμένα με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων εκ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, μετά από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Ι.Π.Ε. Α.Ε., ανατίθενται κάθε φορά στην Ι.Π.Ε. Α.Ε. η διοίκηση, η χρήση, η διαχείριση και η εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων.


Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής προβλέπονται η διάρκεια ισχύος της ανάθεσης, πρόσθετοι όροι μεταβίβασης, όπως η καταβολή αντιτίμου ή τυχόν αποδιδόμενο ποσοστό επί των κάθε είδους αποδόσεων της επένδυσης, τα οποία η Ι.Π.Ε. Α.Ε. θα αποδίδει από την αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων στον οικείο Δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή στη δημόσια επιχείρηση, τους οποίους βάρυνε η διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου.


Για τον καθορισμό του ποσοστού αυτού λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ωρίμανσης του κάθε έργου των ανατιθέμενων περιουσιακών στοιχείων.


Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής» η μάχη που δόθηκε για την εξαίρεση από το σχέδιο της παραχώρησης των Πηγών της Καλλιθέας έχει επί του παρόντος «χαθεί» ενώ καταβάλλεται πλέον προσπάθεια στην Κοινή Απόφαση που θα προσδιορίζονται πλέον ποιες είναι οι ιαματικές πηγές που θα περιέλθουν στην εταιρεία να μην περιληφθεί το ιστορικό μνημείο της Ρόδου.


Ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν ότι η εξαίρεση των Πηγών Καλλιθέας είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση ως απίθανη καθώς αρμοδίως δηλώνεται ότι θα αποτελέσει κακό προηγούμενο και στην ουσία θα ακυρώσει τους στόχους και σκοπούς του νομοσχεδίου!


Παράθυρο για να υπάρξει εξαίρεση υφίσταται, όπως δηλώθηκε αρμοδίως στην «δημοκρατική» καθώς σύμφωνα με τον ίδιο νόμο η επιλογή των προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων γίνεται με κριτήρια το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού, τον βαθμό αξιοποίησης του αναγνωρισθέντος φυσικού πόρου ως ιαματικού, το στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευών και εγκαταστάσεων προς αξιοποίηση και διάθεση του ιαματικού πόρου, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας των ιαματικών εγκαταστάσεων, καθώς και την προοπτική ταχύτερης τουριστικής ανάπτυξής του.


Αν ο προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ιαματικός φυσικός πόρος και οι εγκαταστάσεις που συνέχονται με αυτόν έχουν λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας, για την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 25 απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν.


Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή εκδοθεί αρνητική απόφαση επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την έκδοση της απόφασης. Αν εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλλει στην Ι.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης.


Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

Καθίσταται έτσι σαφές ότι η ΙΠΕ ΑΕ δύναται να μην εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη.

Το θέμα έχει εκρηκτικές διαστάσεις μετά και τη διαπίστωση ότι το ακίνητο των «ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ» στην περιοχή της Καλλιθέας, εκτάσεως 63.000 τ.μ. μετά των υπαρχόντων κτισμάτων, το οποίο έχει παραχωρηθεί επ΄ αόριστον στον πρώην Δήμο Καλλιθέας από το έτος 2012 (23.2.2012 Τεύχος 35Α), δεν έχει κτηματολογική μερίδα!!

Οι δημοτικές αρχές που ακολούθησαν δεν μερίμνησαν δηλαδή για την μεταγραφή του στο Κτηματολόγιο υπέρ του Δήμου Ρόδου με αποτέλεσμα πέραν της Υπουργικής Απόφασης που υφίσταται, να μην υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας!!

Σημειώνεται ότι η Μονάδα έχει παραχωρηθεί χωρίς ωστόσο να λειτουργεί ως ιαματική πηγή.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διαπίστωση ότι από τον Ιούλιο του 2014, έχουν παραχωρηθεί στο Υπερταμείο, χωρίς να κινηθεί ανάλογη διαδικασία διαμαρτυρίας, 157.465 τ.μ. προνομιακής γης στην Καλλιθέα ακριβώς απέναντι από το ιστορικό μνημείο, στην περιοχή «Πεζούλα» και σε χώρο που υπήρχαν περιορισμοί στη δόμηση εξαιτίας ακριβώς της γειτνίασής του με τα λουτρά.

Πηγή:www.dimokratiki.gr - Δαμιανός Αθανασίου

1 view0 comments
bottom of page