top of page
  • ΗellasNet

Η ΙΝΤΡΑΚΑΤ ανάδοχος των έργων ύδρευσης Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Αφάντου


Με την υπ’ αριθμ. 120/2022 πράξη του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφασίστηκε πως δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και με δ.τ. «ΙΝΤRΑΚΑΤ», για την εκτέλεση του έργου «Έργα ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά (Β΄ Φάση) – Κατασκευή νότιου υδραγωγείου, υδραγωγείου Αφάντου και Αρχαγγέλου».

Με την απόφαση αυτή, όπως έγραψε και χθες η «δημοκρατική», δόθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το πράσινο φως για την έναρξη των έργων ύδρευσης Λίνδου, Νότιας Ρόδου, Αρχαγγέλου και Αφάντου από το Φράγμα Γαδουρά και οι περιοχές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ασφαλές νερό μετά από πολυετή ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με την απόφαση, το αντικείμενο του ελεγχόμενου έργου περιλαμβάνει την κατασκευή έργων ύδρευσης της Β΄ Φάσης των «Έργων Ύδρευσης Ρόδου από το Φράγμα Γαδουρά» και ειδικότερα:

α. τα έργα νότιου υδραγωγείου, τα οποία περιλαμβάνουν τον κύριο αγωγό και τους δευτερεύοντες κλάδους από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού Ρόδου μέχρι τον οικισμό Λαχανιά. Τα προβλεπόμενα έργα αφορούν στην υδροδότηση της Δ.Ε. Λίνδου και των οικισμών Ασκληπιείου, Γενναδίου και Λαχανιάς της Δ.Ε. Νότιας Ρόδου. Περιλαμβάνονται δίκτυα, δεξαμενές, φρεάτια διακοπής και ελέγχου και αντλιοστάσια, καθώς και

β. τα έργα κεντρικού υδραγωγείου, τα οποία περιλαμβάνουν:

1. το υδραγωγείο Αρχαγγέλου. Τα σχετικά έργα αφορούν στην τροφοδοσία των υφιστάμενων δεξαμενών Αγίων Θεοδώρων από τις οποίες υδρεύεται ο οικισμός Αρχαγγέλου. Το προτεινόμενο αντλιοστάσιο Αρχαγγέλου προβλέπεται να κατασκευαστεί στον χώρο των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού, δυτικά του Κτιρίου Ενέργειας.

Ο αγωγός αναρρόφησης του αντλιοστασίου θα συνδεθεί με τον αγωγό του νοτίου υδραγωγείου.

Το αντλιοστάσιο Αρχαγγέλου τροφοδοτεί τον ομώνυμο οικισμό μέσω καταθλιπτικού αγωγού και

2. το υδραγωγείο Αφάντου. Τα σχετικά έργα περιλαμβάνουν τη δεξαμενή Αφάντου, τον αγωγό που την υδροδοτεί από τον κύριο αγωγό του κατασκευασμένου Κεντρικού Υδραγωγείου και το Αντλιοστάσιο Αφάντου για την υδροδότηση των υψηλών περιοχών του οικισμού. Από το Αντλιοστάσιο Αφάντου προβλέπεται καταθλιπιτικός αγωγός προς την υφιστάμενη Δεξαμενή Αγίου Λουκά.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά το ποσό των 2.800.000,00 ευρώ και από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» κατά το ποσό των 20.000.000,00 ευρώ.

Με τη 298/20.05.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του ελεγχόμενου διαγωνισμού, η οποία προβλέπει ότι η ανάθεση του έργου θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύστημα υποβολής προσφορών αυτό των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, η δε συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (άρθρο 12 της διακήρυξης).

Μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (12.7.2021) υπέβαλαν προσφορά τρεις (3) οικονομικοί φορείς.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών, η Επιτροπή απέρριψε την προσφορά της εταιρείας «ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (3η κατά σειρά μειοδοσίας), για τον λόγο ότι δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, και πρότεινε την ανάδειξη ως προσωρινού μειοδότη της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και με δ.τ. «ΙΝΤRΑΚΑΤ», που κατετάγη πρώτη στον πίνακα μειοδοσίας με μέσο προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης 12,33% και συνολικά προσφερόμενη τιμή 19.998.283,48 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..

Το Πρακτικό αυτό εγκρίθηκε με την 481/4.8.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία κοινοποιήθηκε στους διαγωνιζομένους στις 6.8.2021.

Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Ε.Δ., η «ΙΝΤRΑΚΑΤ» προσκόμισε τα ζητηθέντα δικαιολογητικά κατακύρωσης (άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης). Η Επιτροπή ήλεγξε τα δικαιολογητικά αυτά, τα οποία έκρινε πλήρη και επαρκή, και ακολούθως πρότεινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην παραπάνω εταιρεία με το από 27.9.2021 Πρακτικό 2, που εγκρίθηκε με την 595/5.10.2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες, πλην της αναδόχου, στις 8.10.2021 και ελέγχθηκε ως νομίμως ληφθείσα με την 63328/30.12.2021 απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Τέλος, σύμφωνα με τη ΔΤΕ 6671/29.12.2021 βεβαίωση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο του ελεγχόμενου διαγωνισμού δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις, προσφυγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

Με δεδομένα αυτά, από τον έλεγχο των υποβληθέντων στο Κλιμάκιο στοιχείων δεν διαπιστώθηκαν νομικές πλημμέλειες κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου του ελεγχόμενου έργου και, κατά συνέπεια, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης.

Πηγή:www.dimokratiki.gr - Δαμιανός Αθανασίου

6 views0 comments

Comments


bottom of page