top of page
  • ΗellasNet

Άνοιξε ο δρόμος για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού-μαμούθ για την καθαριότητα στην Ρόδο


Mε ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου εγκρίθηκαν χθες, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, η διακήρυξη, η μελέτη και η τεχνική έκθεση της συμφωνίας – πλαίσιο με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τον διεθνή διαγωνισμό, που θα προκηρυχθεί, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών καθαριότητας, καλλωπισμού, πρασίνου και ευταξίας συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 51.744.886,90 € (πλέον ΦΠΑ).

Οι δύο σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας απείχαν από την συνεδρίαση εμμένοντας στην θέση της παρατάξεως «Ρόδος Δύναμη Πολιτών» για «δια ζώσης συνεδρίασεις του οργάνου» ή «εναλλακτικά με τηλεδιάσκεψη».

Πρότειναν ωστόσο και εισηγήθηκαν το θέμα να παραπεμφεί για συζήτηση και λήψη απόφασης στο δημοτικό συμβούλιο λόγω της σπουδαιότητάς του.

Οπως έγραψε η «δημοκρατική», η συμφωνία – πλαίσιο διάρκειας 4 ετών, που εγκρίθηκε, αφορά στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

1. Παροχή απαιτούμενου εξοπλισμού μέσων αποθήκευσης απορριμμάτων

2. Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και Press Containers.

3. Παρακολούθηση & διαχείριση πραγματικής κατάστασης (RealTime) και προσφερόμενων υπηρεσιών

4. Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων και πράσινων υπολειμμάτων

5. Μηχανοκίνητο καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων

6. Χειρωνακτικό καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων – ευπρεπισμού – αποψιλώσεις

7. Πλύση κάδων (φορητών, υπέργειων και υπόγειων)

8. Υπηρεσίες καλλωπιστικού πρασίνου, περιποίηση πρασίνου και φύτευση καλλωπιστικών φυτών και λουλουδιών – θαμνοκοπή, χορτοκοπή & κλαδέματα, καθαρισμός δρόμων από χόρτα.

Ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης εισηγήθηκε επιπλέον και έγινε χθες δεκτό να προστεθεί στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων πρόβλεψη και προς επίτευξη των εθνικών στόχων της ανακύκλωσης, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους ταφής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Ρόδου θα υπολογίζει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, το επιτευχθέν ποσοστό % προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ποσοτήτων, που παραδίδονται και ανακτώνται στο ΚΔΑΥ και τα παραγόμενα απόβλητα, όπως καταγράφονται και υποβάλλονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Εντός 3 μηνών από τα ανωτέρω, σε περίπτωση μη επίτευξης των εθνικών στόχων ανακύκλωσης ο ανάδοχος/οι για το 30% της απόκλισης από τον εκάστοτε εθνικό στόχο θα επιβαρύνεται με απομείωση της αμοιβής του.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τους ο/οι ανάδοχος/οι κάθε εκτελεστικής σύμβασης, θα υλοποιούν υποχρεωτικά με δικά τους έξοδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου, κατά την διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, καμπάνιες, δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αξίας τουλάχιστον 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, οι οποίες θα γνωστοποιούνται στον Δήμο Ρόδου, προγραμματιστικά στο πρώτο τρίμηνο καθε έτους.

Θυμίζουμε ότι ο ανασχεδιασμός του συστήματος αποκομιδής έχει ως κύριο άξονα την εφαρμογή ενός ευέλικτου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων, με τρόπο αποδοτικό, τόσο οικονομικά όσο και υλικοτεχνικά και ανταποδοτικό για τους δημότες και να στηρίζεται ταυτόχρονα στην αειφόρο ανάπτυξη, στοχεύοντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27, του Ν.4412/16.

Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας- πλαίσιο με δύο οικονομικούς φορείς ανά τμήμα, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο του έργου, είτε για το ένα από τα δύο τμήματα αυτού.


ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 7ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Στο μεταξύ την 30η Δεκεμβρίου 2021 η Οικονομική Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να εγκρίνει τη διενέργεια 10 διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την ανάθεση του έργου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας – αποψιλώσεων – ευταξίας κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής απορριμμάτων στις 10 δημοτικές ενότητες του νησιού.

Πρόκειται για συμβάσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες του νησιού στο μεσοδιάστημα της ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού για το σύνολο του νησιού που εγκρίθηκε χθες.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 359.492,21 € ανά δημοτική ενότητα.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει υπηρεσίες οδοκαθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων με απορριμματοφόρα με προσωπικό για την αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων (σύμμεικτα απόβλητα στους πράσινους κάδους). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) επί του συνόλου του προϋπολογισμού.

Πηγή:www.dimokratiki.gr - Δαμιανός Αθανασίου

3 views0 comments
bottom of page